Mireia Sopena

Mireia Sope­na es edi­to­ra. Ha publi­ca­do Edi­tar la memò­ria. L’etapa resis­tent de Pòr­tic (1963–1976) (2006), Muta­cions d’una cri­si. Mira­da crí­ti­ca a l’edició cata­la­na (1975–2005)(2007, coor­di­na­do con J. Lluch), Josep Pedrei­ra, un edi­tor en terra de nau­fra­gis. Els Lli­bres de l’Óssa Menor (1949–1963) (2011, Pre­mio Car­les Raho­la de ensa­yo), El risc de la moder­ni­tat. La revista…