Xosé Manuel González Reboredo

Xosé Manuel Gon­zá­lez Rebo­re­do (Lugo, 1946). Etnó­gra­fo e pro­fe­sor reti­ra­do. Na actua­li­da­de é coor­di­na­dor do Ins­ti­tu­to de Estu­dos das Iden­ti­da­des do Museo do Pobo Gale­go, corres­pon­den­te da Real Aca­de­mia Gale­ga, do Con­se­llo de Cul­tu­ra da Exma. Depu­tación Pro­vin­cial de Lugo e do con­se­llo edi­to­rial do Pro­xec­to Gali­cia (Hér­cu­les de Edi­cio­nes). Con ante­rio­ri­da­de foi direc­tor da…