Xosé Ramón Mariño Ferro

Xosé Ramón Mari­ño Ferro é pro­fe­sor titu­lar de antro­po­lo­xía cul­tu­ral na Uni­ver­si­da­de de San­tia­go. Nas súas obras des­có­bre­se unha cul­tu­ra popu­lar que nada ten que ver cos tópi­cos, pois mos­tra a fun­cio­na­li­da­de non só da cul­tu­ra mate­rial senón tamén dos cos­tu­mes e mes­mo das cren­zas que nor­mal­men­te son toma­dos por supers­ti­cións. Ten publi­ca­dos máis de…

Xosé Ramón Mariño Ferro

Xosé Ramón Mari­ño Ferro es pro­fe­sor titu­lar de Antro­po­lo­gía en la Uni­ver­si­dad de San­tia­go de Com­pos­te­la. Reali­zó tra­ba­jos de cam­po en Boli­via y en Gali­cia. Se dedi­ca al estu­dio de las creen­cias, del sim­bo­lis­mo y de la lite­ra­tu­ra oral. Entre sus más de trein­ta libros cabe des­ta­car El sim­bo­lis­mo ani­mal, tra­du­ci­do al fran­cés y recientemente…