Xosé Ramón Mariño Ferro

Xosé Ramón Mari­ño Ferro é pro­fe­sor titu­lar de antro­po­lo­xía cul­tu­ral na Uni­ver­si­da­de de San­tia­go. Nas súas obras des­có­bre­se unha cul­tu­ra popu­lar que nada ten que ver cos tópi­cos, pois mos­tra a fun­cio­na­li­da­de non só da cul­tu­ra mate­rial senón tamén dos cos­tu­mes e mes­mo das cren­zas que nor­mal­men­te son toma­dos por supers­ti­cións. Ten publi­ca­dos máis de vin­te libros sobre bru­xe­ría, medi­ci­na popu­lar, as roma­rías, o Entroi­do, os con­tos mara­bi­llo­sos e o sim­bo­lis­mo ani­mal. En 2008 obti­vo o pre­mio íngel Carril de Antro­po­lo­xía polo tra­ba­llo titu­la­do Os amo­res do cer­vo.  É coau­tor do Dicio­na­rio de etno­gra­fía e antro­po­lo­xía de Gali­za (Edi­cions Nigra­trea, 2011).