Ediciones Trea - 978-84-95364-57-9 - Cocinar con albariño - Matilde Felpeto Lagoa
Colección:
Formato: 15 x 21 cm.
Páginas: 96
Año: 2007
ISBN: 978–84-95364–57‑9

Cociñar con albariño

12,00

Este libro é unha via­xe pola xeo­gra­fía e his­to­ria do viño alba­ri­ño, un dos mello­res bran­cos do mun­do. O viño alba­ri­ño fai unha exce­len­te mari­da­xe con todo tipo de comi­das e con­fi­re a pei­xes, car­nes, sal­sas, etcé­te­ra, un toque de aro­má­ti­co e afro­ita­do sabor, que o bo degus­ta­dor sabe­rá apre­ciar. Pre­sen­ta­mos aquí 50 pro­pos­tas para ela­bo­rar unha coci­ña sin­xe­la pero sabo­ro­sa, co viño alba­ri­ño como protagonista.

Com­par­tir